linux
Debug Linux Kernel trong VM
· ☕ 1 min read
Kernel Debugger Setup Mình dùng VirtualBox để debug kernel, VmWare chắc cũng làm được tương tự Vào Machine Settings -> Ports -> Serial -> Enable Serial Port Port Number: Tuỳ :))) Port mode: Host Pipe Connect to existing : Bỏ tick

matesCTF KSMASH
· ☕ 3 min read
KSMASH Background Đây là 1 bài exploit linux kernel module của nyaacate@gmail.com host ở vòng 3 MatesCTF 2018-2019 Bài này mình solve sau giờ :< nhưng vì trước khi kết thúc CTF khoảng 2hr mà chưa mình chưa thấy team nào solved bài này cả,