Debug Linux Kernel trong VM
· ☕ 1 min read
Kernel Debugger Setup Mình dùng VirtualBox để debug kernel, VmWare chắc cũng làm được tương tự Vào Machine Settings -> Ports -> Serial -> Enable Serial Port Port Number: Tuỳ :))) Port mode: Host Pipe Connect to existing : Bỏ tick

matesCTF KSMASH
· ☕ 3 min read
KSMASH Background Đây là 1 bài exploit linux kernel module của nyaacate@gmail.com host ở vòng 3 MatesCTF 2018-2019 Bài này mình solve sau giờ :< nhưng vì trước khi kết thúc CTF khoảng 2hr mà chưa mình chưa thấy team nào solved bài này cả,

matesCTF notebook
· ☕ 2 min read
Notebook Exploit Bài này mình pwn được sau khi được tiền bối Đào Xuân Nghĩa thông não sau giờ. Đây là 1 bài Heap overflow. checksec: [*] '/root/matesctf/notebook' Arch: amd64-64-little RELRO: Partial RELRO Stack: No canary found NX: NX enabled PIE: No PIE (0x400000) Có 2 loại note (bình thường: 1000bytes.