debug
Debug Linux Kernel trong VM
· ☕ 1 min read
Kernel Debugger Setup Mình dùng VirtualBox để debug kernel, VmWare chắc cũng làm được tương tự Vào Machine Settings -> Ports -> Serial -> Enable Serial Port Port Number: Tuỳ :))) Port mode: Host Pipe Connect to existing : Bỏ tick