heap
matesCTF notebook
· ☕ 2 min read
Notebook Exploit Bài này mình pwn được sau khi được tiền bối Đào Xuân Nghĩa thông não sau giờ. Đây là 1 bài Heap overflow. checksec: [*] '/root/matesctf/notebook' Arch: amd64-64-little RELRO: Partial RELRO Stack: No canary found NX: NX enabled PIE: No PIE (0x400000) Có 2 loại note (bình thường: 1000bytes.