stack-buffer-overflow
matesCTF babyOVERFLOW
· ☕ 2 min read
babyOVERFLOW Exploit Tên file bài này gợi ý rất nhiều. “baby” thường được dùng trong CTF chỉ những bài đơn giản dành cho người mới “OVERFLOW” ở đây thì chỉ đến stack buffer overflow. Chạy nó, nhập vào thì nó in ra lại đúng như thế.