matesCTF
matesCTF KSMASH
· ☕ 3 min read
KSMASH - Kernel Stack Smashing Background This is a Linux Kernel Module(LKM) exploitation challenge by nyaacate@gmail.com host in Round 3 MatesCTF 2018-2019 I solved this challenge overtime :< But It seems that no team solved this so I still sent the exploit to the challenge author for testing and also wrote this writeup.

matesCTF babyOVERFLOW
· ☕ 2 min read
babyOVERFLOW Exploit Tên file bài này gợi ý rất nhiều. “baby” thường được dùng trong CTF chỉ những bài đơn giản dành cho người mới “OVERFLOW” ở đây thì chỉ đến stack buffer overflow. Chạy nó, nhập vào thì nó in ra lại đúng như thế.